Monginis The Cake Shop

Store Infomation

Address: 1164, YASHWANT HOUSE,NR. BINKHAMBI GANESH MANDIR Kolhapur, Maharashtra 416012 India

Phone: 0231 - 2620707

Email:kolhapur@monginis.net

Link:www.monginis.net

  • A
  • A
  • A
  • A

Opening hours

Sun:9:00 - 14:00 && 14:30 - 22:30
Mon:9:00 - 14:00 && 14:30 - 22:30
Tue:9:00 - 14:00 && 14:30 - 22:30
Wed:9:00 - 14:00 && 14:30 - 22:30
Thur:9:00 - 14:00 && 14:30 - 22:30
Fri:9:00 - 14:00 && 14:30 - 22:30
Sat:9:00 - 14:00 && 14:30 - 22:30

More Views

Images of Monginis The Cake Shop

View all images of Monginis The Cake Shop

Comments